Tehdyt työt

Pitkänen, Sari & Huotari, Kari & Törmä, Sinikka (2018) Lisää asumisvaihtoehtoja ja valinnanvapautta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus valtion tukemassa asumisessa. Ympäristöministeriön raportteja 12/2018. Verkossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160646/YMra_12_18_Yhdenvertaisuus_WEB.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Huotari, Kari & Törmä, Sinikka & Pitkänen, Sari & Hatsala, Antti 2018: Selvitys mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuntokannan tilasta ja asumista tukevista palveluista. Asumisen rahoitus- ja  kehittämiskeskuksen raportteja 2/2018. Verkossa: http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Julkaisut/ARAn_raportteja_julkaisusarja/Selvitys_mielenterveys_ja_paihdekuntoutu(46244)

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari 2018: Romanien asumisen yhdenvertaisuuden seurantaselvitys. Ympäristöministeriön raportteja 6/2018. Verkossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160489/YMra_6_2018.pdf

Huotari, Kari & Törmä, Sinikka & Pentikäinen, Merja 2017: Asukasdemokratia ja yhteishallintolaki muuttuneessa toimintaympäristössä. Ympäristöministeriön raportteja 8/2017. Verkossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79349/YMra_8_2017.pdf?sequence=1

Törmä, Sinikka & Pentikäinen, Merja 2016: Tavoitteena naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja perheväkivallasta vapaa Suomi. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmasta Istanbuliln sopimuksen toimeenpanoon. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:15. Verkossa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75030/Rap_ja_muist_2016_15_1.pdf?sequence=1

Huotari, Kari & Törmä, Sinikka 2016: Erityisesti Isä –projektin ulkoinen loppuarviointi. Kehittämiskeskus Tyynelä.

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati 2016: Pelituki-hankkeen ulkoinen arviointi. Sovatek-säätiö.

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Huotari, Kari 2016: Omahoito kannattaa. Luustoliiton ASKO-levittämis- ja juurruttamishankkeen (2013-2015) ulkoinen arviointi. Luustoliitto.

Huotari, Kari & Törmä, Sinikka 2016: KV-Metro (kansainvälistyvä työelämä) –hankkeen ulkoinen arviointi. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Pitkänen, Sari & Törmä, Sinikka & Huotari, Kari & Puumalainen, Jouni 2015: Joustavalla tuella tavalliseen asumiseen. Selvitys erityisryhmien hajautetun asumisen ratkaisuista. Ympäristöministeriön raportteja 30/2015. Verkossa:  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/159393/YMra_30_2015.pdf?sequence=1

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari 2015: Right to Choose – End to sexual violence and harassment. An external evaluation of the project. The Police Department of the Finnish Ministry of Interior. 

Törmä, Sinikka & Pitkänen, Sari & Huotari, Kari 2015:Sukupuolittuneet pelikentät. Naisten pelaaminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa. Kuntoutussäätiön työselosteita 49/2015. Verkossa: http://www.kuntoutussaatio.fi/files/2109/Sukupuolittuneet_pelikentat.pdf

Kettunen, Aija & Laine, Johanna & Pehkonen-Elmi, Tuula & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Huotari, Kari 2015: Kustannussäästöjä asumisratkaisuja keventämällä? Mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisujen kustannusselvitys. Ympäristöministeriön raportteja 20/2015. Verkossa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155102/YMra_20_2015.pdf?sequence=1

Tuokkola, Kati & Törmä, Sinikka 2015: External Evaluation of YES7 - Equality is Priority - Project. Culmination of a succesful project series. Oikeusministeriön Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö.

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari & Nieminen, Jarmo & Tuokkola, Kati 2014: Unelmana oma asunto ja tukea pärjäämiseen. Mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisut ja niiden kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 24/2014. Verkossa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/136174/YMra_24_2014.pdf?sequence=1

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Huotari, Kari 2014: Pelitaito-projektin (2010-2014) ulkoinen loppuarviointi. Ehyt ry.

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari & Tuokkola, Kati & Pitkänen, (Sari 2014) Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi. Selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sisäministeriön julkaisu 14/2014. Verkossa: https://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/4d86468123c95f1472cca5d13e897ab3/1495000640/application/pdf/347010/Ik%C3%A4ihmisten%20moninaisuus%20n%C3%A4kyv%C3%A4ksi_WEB.pdf

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati (2014) A series of projects promoting equality in Finland. External evaluation of the YES6 ("Equality is Priority") project. Raportti Sisäasianministeriön oikeusyksikölle 2014.

Pitkänen, Sari & Nyholm, Sari & Tuusa, Matti (Kuntoutussäätiö) & Törmä, Sinikka (Referenssi Oy) & Matikainen, Johanna (SPR) (2014) Vastaanotto tietyillä, kotouttamistyö kaikilla. Selvitys kuntien kiintiöpakolaisten vastaanoton edellytyksistä, mahdollisuuksista ja haasteista. Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 10/2014. Verkossa: https://tem.fi/documents/1410877/2871099/Vastaanotto+tietyill%C3%A4+-+kotouttamisty%C3%B6+kaikilla+27022014.pdf

Steffansson, Marina & Pulliainen, Marjo (DIAK) & Pitkänen, Sari (Kuntoutussäätiö) & Törmä, Sinikka (Referenssi Oy) & Spangar, Timo (Spangar Negotiations) (2013) Mestari-Kisälli-malli. Suunnitelma ja taloudelliset seuraukset.  Diakonia-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveystalouden tutkimuskeskuksen raportti.

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati (2013) OIVA - matkailun mikroyritysten koulutus- ja valmennushanke, ulkoinen arviointi. Arviointiraportti Kehittämiskeskus Hämeelle. 

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Hurtig Johanna (2013)
Lähisuhde- ja perheväkivalta romaninaisten kokemana. Avun tarpeet yhteisössä ja palvelujärjestelmässä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:33. Helsinki. Verkossa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126171/RAP_2013_33_romaninaiset_vakivalta.pdf?sequence=1

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Huotari, Kari (2013)
Uudenmaan vammaispalvelusäätiön työhyvinvointiselvitys. Referenssi Oy.

Nieminen, Jarmo & Tuokkola, Kati & Huotari, Kari & Törmä, Sinikka (2013)
Liikunta ja urheilu - osaamistarpeet ja työllisyys. Kansallisen hyvinvointiverkoston julkaisu.

Törmä, Sinikka (2013)
Savon Vammaisasuntosäätiön ja Honkalampi-säätiön Elämänlanka-projekti juurruttamisen näkökulmasta. Raportti Savon Vammaisasuntosäätiölle 2013.

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati (2013)
From values to concrete measures. External Evaluation of the YES5 ('Equality is Priority') project. Raportti Sisäasianministeriön oikeusyksikölle 2013.

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari & Tuokkola, Kati & Nieminen, Jarmo (2013)
Asumista ja arjen tukea. Esimerkkejä mielenterveyskuntoutujien asumisratkaisuista muutamassa maassa. Ympäristöministeriön raportteja 17/2013. Verkkojulkaisu: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/YMra172013_Asumista_ja_arjen_tukea(10283)

Huotari, Kari & Pitkänen, Sari (2013)
Selvitys määräaikaisten sopimusten yleisyydestä ja tiedottamisesta vuokratyössä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 16/2013. Verkossa: https://tem.fi/documents/1410877/2864661/Selvitys+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikaisten+sopimusten+yleisyydest%C3%A4+ja+tiedottamisesta+vuokraty%C3%B6ss%C3%A4+24042013.pdf

Huotari, Kari & Pitkänen, Sari & Törmä, Sinikka (2012)
Maahanmuuttajien palveluohjaushankkeen (PALO) ulkoinen arviointi. Turun kaupunki.

Pitkänen, Sari & Säkäjärvi, Maija & Mustakallio Sinikka & Törmä Sinikka (2012)
”Periaatteessa hyvä, mutta emme ajatelleet sukupuolen liittyvän omaan projektiimme”. Selvitys sukupuolinäkökulman sisältymisestä rakennerahastojen (ESR ja EAKR) ohjelma-asiakirjoihin ja projektisuunnitelmiin. Työ- ja elinkeinoministeriön raportti. 

Huotari, Kari & Pitkänen, Sari & Tuokkola, Kati & Törmä, Sinikka (2012)
”Nousee Satakunta sosiaalisella medialla ja uudella voimallansa tulee työ”. Työtä Meille Nyt ja Heti! –hankkeessa kehitetyn JobiJobi!-palvelun ulkoinen arviointi. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari & Tuokkola, Kati (2012)
Romanien asuminen ja yhdenvertaisuus. Ympäristöministeriön raportteja 8/2012. Verkossa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41411/YMra8_2011_Romanien_asuminen_ja_yhdenvertaisuus.pdf?sequence=1

Tuokkola, Kati & Nieminen, Jarmo & Huotari, Kari (2012)
Seniorina yrittäjäksi –tutkimushanke. Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla.

Pitkänen, Sari & Huotari, Kari & Törmä, Sinikka & Arnkil, Robert (2012)
Kansainvälistyvä Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Sosiaalikehitys Oy, 2/2012.

Huotari, Kari & Pitkänen, Sari & Jauhola, Laura & Törmä, Sinikka (2012)
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduulimallin ulkoinen arviointi. Hieman hiomalla timantiksi. Kainuun ELY-keskus. Verkkojulkaisu: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/77312/Raportteja_54_2012.pdf?sequence=4

Pitkänen, Sari & Lampinen, Pauliina & Klem, Simo & Huotari, Kari & Partanen-Salosto, Leila (2012)
Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 17/2012. Verkkojulkaisu: http://www.tem.fi/files/32398/TEMjul_17_2012_web.pdf

Törmä, Sinikka (2012)
Info- ja tukipiste Tiltti ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen - projektin arviointi matalan kynnyksen näkökulmasta. (Julkaisematon raportti Sininauhaliitolle.)

Tuokkola, Kati & Törmä, Sinikka & Huotari, Kari (2012)
External Evaluation of the YES4 - 'Equality is Priority'- Project.

Nieminen, Jarmo & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati (2011)
Toimintaympäristökartoitus. Selvitys toimintaympäristöistä ja kehittämisprosesseista KOKO:n hyvinvointiverkostoon kuuluvilla alueilla.

Teoksessa Nieminen, Jarmo & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Väisänen, Jarmo (toim.)
Neljä selvitystä hyvinvointialasta. Toimintaympäristöt, palvelusetelit, hankintakäytännöt ja palveluohjauksellinen hankintamenettely. Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) verkostojulkaisu 9/2011. Työ- ja elinkeinoministeriö. Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy.

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Nieminen, Jarmo (2011)
Palveluseteliselvitys. Seudulliset palvelusetelikäytännöt KOKO:n hyvinvointiverkoston alueilla.

Teoksessa Nieminen, Jarmo & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Väisänen, Jarmo (toim.)
Neljä selvitystä hyvinvointialasta. Toimintaympäristöt, palvelusetelit, hankintakäytännöt ja palveluohjauksellinen hankintamenettely. Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) verkostojulkaisu 9/2011. Työ- ja elinkeinoministeriö. Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy.

Törmä, Sinikka & Nieminen, Jarmo & Tuokkola, Kati (2011)
Hankintakäytäntöselvitys. Selvitys hankintakäytännöistä KOKO:n hyvinvointiverkoston alueilla.

Teoksessa Nieminen, Jarmo & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Väisänen, Jarmo (toim.)
Neljä selvitystä hyvinvointialasta. Toimintaympäristöt, palvelusetelit, hankintakäytännöt ja palveluohjauksellinen hankintamenettely. Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) verkostojulkaisu 9/2011. Työ- ja elinkeinoministeriö. Hämeenlinnan Offset-Kolmio Paino Oy.

Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati & Huotari, Kari (2011)
Tervein mielin Pohjois-Suomessa –hankkeen ulkoinen loppuarviointi.

Huotari, Kari & Tuokkola, Kati & Törmä, Sinikka (2011)
Uudenmaan vammaispalvelusäätiön työhyvinvointiselvitys. Referenssi Oy.

Huotari, Kari & Törmä, Sinikka & Tuokkola, Kati (2011) 
Syrjintä Suomessa 2010. Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla: Erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa. Sisäasiainministeriön julkaisu 11/2011. Verkossa: https://yhdenvertaisuus-fi-bin.directo.fi/@Bin/0c2db9a356a7933f08d9857ba7390bb8/1495001607/application/pdf/170692/Syrjint%C3%A4%20koulutuksessa%20ja%20vapaa-ajalla_web.pdf

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari & Pitkänen, Sari (2011) Ongelmapelaajien neuvonta- ja tukipalvelu Peluurin ulkoinen arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 2/2011. Verkossa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80121/f358716b-e340-40c5-a6b3-e487b0b8d047.pdf?sequence=1

Pitkänen, Sari & Huotari, Kari & Törmä, Sinikka (2010)
Tällaista tuloksellista työvalmennusta tarvitaan. Työtä, tietoa ja työvoimaa (TTT) -projektin ulkoinen arviointi.

Sosiaalikehitys Oy ja Referenssi Oy.
Työtä, tietoa ja työvoimaa (TTT) -projekti oli ESR-osarahoitteinen Helsingin kaupungin Itäisellä sosiaaliasemalla toteutettu hanke. TTT-projektin keskeinen kohderyhmä oli itähelsinkiläiset työttömät maahanmuuttajat.

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari (2010)
"Vaik on viel käyttöö" Omaiset Huumetyön Tukena ry:n ET-työmallin vaikutus nuorten huumeiden käyttäjien elämään. Omaiset Huumetyön Tukena ry, Helsinki. Verkossa: https://issuu.com/omaiset_huumetyon_tukena_ry/docs/et_tutkimus_nettiversio